ÚVOD

fotografie najdete zde | staré pohlednice najdete zde


Kořenov jako obec (sídelní útvar) vznikl sloučením samostatných obcí Polubný a Příchovice, osady Rejdice a Jizerky tehdy patřící obci Bílý Potok. Sloučení se stalo v roce 1960. Jméno Kořenov je odvozeno z názvu místní části v obci Polubný. Jedná se tedy o novodobě ustavený útvar. Sjednocení zmíněných urbanistických prvků - obcí, osad … bylo zřejmě ovlivněno zejména důvody politicko správními. Významnou roli zde jistě sehrál centralizační princip v "socialistickém" období. O historicko - urbanistické správnosti tohoto sjednocujícího rozhodnutí lze bezesporu diskutovat. Na druhou stranu je však nutné si uvědomit nízkou reálnou ekonomickou sílu a organizační možnosti jednotlivých obcí územně správnímu vyššímu útvaru.

Rovněž změny v zemědělství spolu s masivním poklesem počtu obyvatel vedou spíš k větším, úspornějším celkům. Z hlediska Programu obnovy vesnice však fakt sloučení vytvořil komplikovanější několikanásobnou strukturu. Tam, kde v "běžné" vesnici je jeden kostel - v Kořenově jsou tři, místo jedné návsi v tomto případě minimálně pět až sedm těžišťových, uzlových prostorů. Tento srovnávací výčet by pochopitelně mohl pokračovat. Kořenov je výrazný i z hlediska prosté plošné výměry svého katastrálního území. Jedná se celkem o 5587 ha.

Pokračování najdete zde