Nález Ústavního soudu o návrhu Ministerstva vnitr ČR na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č.2/2004, ozajištění a udržování čistoty a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov.

Ústavní soud rozhodl v Brně dne 22.dubna 2008 takto :

I.           Článek 3 písm. aú vyhlášky obce Kořenov č.2/2004, ve slovech „vyjma prostor, ke kterým obec nemá vlastnické právo“, článek 3 písm. b) ve slovech „areálu místních hřbitovů“ a článek 6 odst.2 téže vyhlášky se z r u š u j í.
II.           Ve zbývajících částech se návrh z a m í t á.
....................................................................

 

Obec Kořenov

vydává obecně závaznou vyhlášku

 

 

č.2/2004

     O zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov

 

 

Zastupitelstvo obce Kořenov vydalo na svém zasedání dne 29.3.2004 v souladu s ustanovením § 10, pís.a), b) a c), § 84, odst.2, pís.i), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  č. usnesení tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

ODDÍL I

 

Článek 1 ­ Obecná ustanovení

        

Tato obecně závazná vyhláška upravuje zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov.

Každý je povinen dbát toho, aby svým chováním neobtěžoval ostatní občany, neohrožoval jejich bezpečnost, zdraví a klid.

 

Článek 2 ­ základní pojmy

 

a)    Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,veřejná zeleň, parky  a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

b)   Zařízení sloužící potřebám veřejnosti jsou taková zařízení, která slouží veřejnosti na veřejném prostranství (např. tel.automat, lavičky, odpadové nádoby, veřejné osvětlení apod.).

c)    Veřejnou zelení se rozumí zejména ucelené soubory stromů, keřů, travnatých a květinových ploch, dále trávníky a květinové záhony, které se nacházejí na veřejném prostranství.

d)   Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů a návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedoknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.

 

ODDÍL II

 

Článek 3 ­ povinnosti osob v souvislosti s chovem a držením psů

 

Fyzická osoba, která vede nebo doprovází psa, je za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství povinna :

a)    mít psa na vodítku a zabránit volnému pobíhání psů na veřejném prostranství v obci, které je vymezeno čl.2, pís.a) této vyhlášky ­ vyjma prostor, ke kterým obec nemá vlastnické právo, pes musí mít známku nebo jiné identifikační značení

b)   zabránit vstupu psa do budovy obecního úřadu, areálu místních hřbitovů a autobusových čekáren

c)    zajistit, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství, veřejnou zeleň nebo zařízení sloužící k potřebám veřejnosti

d)   neprodleně odstranit nečistoty (výkaly apod.) způsobené psem na veřejném prostranství

 

Článek 4 ­ veřejná zeleň

 

1)    Na plochách veřejné zeleně je jejich správce nebo vlastník povinen udržovat čistotu a pořádek a travnaté plochy nejméně jedenkrát za rok posekat a posekanou hmotu z pozemku odstranit ­ vyjma mulčování.

 

2)  Na plochách veřejné zeleně je zakázáno :

a)    jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň

b)   stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly

c)    rozdělávat oheň, stanovat nebo nocovat mimo místa k tomu určená

d)   bez souhlasu vlastníka či správce vysazovat nebo ošetřovat vegetaci

 

Článek 5 ­ veřejná produkce hudby

 

1)    Občany v obytných domech je zakázáno nepřiměřeně obtěžovat veřejnou  produkcí hudby (například z restaurací, diskoték a jiných organizovaných akcí) v době od 22.00 do 06.00 hodin. Na noci předcházející dnům pracovního volna a pracovního klidu se tento zákaz vztahuje v době od 24.00 do 07.00 hodin.

 

 

 

2)    Dodržování tohoto článku je povinen zajistit provozovatel zařízení nebo organizátor akce, kde dochází k veřejné produkci hudby.

 

3)    Jednorázové vyjímky může na základě písemné žádosti provozovatele nebo organizátora povolit starosta obce.

ODDÍL III

 

Článek 6 ­ kontrola a sankce

 

1)    Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci OÚ.

 

2)  Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce :

a)      dle § 58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě do výše 200.000,- Kč

b)     dle § 46 odst.3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, fyzické osobě do výše 30.000,- Kč

 

Článek 7 ­ zrušovací ustanovení

 

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška 1/2002, o zajištění a udržování čistoty a veřejných prostranství a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov.

 

Článek 8 ­ účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.4.2004.

 

 

 

 

 

 

                         .  ... ..           

Luboš Marek ­ starosta obce                  Stanislav Pelc ­ místostarosta obce

 

 

vyvěšeno : 1.dubna 2004

 

 

sejmuto :  20.dubna 2004