VODOVODY A KANALIZACE

Obec Kořenov je vlastník a provozovatel:

Kontaktní údaje:

- Pro zjištění umístění sítí, možnosti napojení, souhlas provozovatele s napojením, vyjádření při křížení sítí Slavíková Petra, oddělení výstavby tel. 483399035, mobil 775907502, E-mail: pozemky.korenov@seznam.cz

- Pro uzavření Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, fakturace vodného a stočného, hlášení stavu vodoměru Řehořková Jana tel. 483399035, mobil 724142601, E-mail: byty.korenov@seznam.cz

- Pro konzultaci napojení a provedení, hlášení poruch, montáž odbočení z hlavního řadu, montáž vodoměru, kontrolu provedení přípojky, kontrolu křížení se sítěmi a konzultaci technických dotazů pověřená osoba Oldřich Hofman, mobil 604711068

- Obec Kořenov jako vlastník a provozovatel je zastoupena starostou obce panem Lubošem Markem tel. 483399089, mobil. 602273459 nebo místostarostou panem Stanislavem Pelcem tel. 483399089, mobil: 724096583

Rozbory kvality pitné vody vodovodů

Příchovice - zdroj vrt Hvězda
rok 2014: 4.3.2014

Cutisin – zdroj prameniště Kapradník
rok 2014: 4.3.2014

Polubný I – zdroj vrtaná studna
rok 2014: zatím nebyl vložen žádný rozbor vody

Pětidomky – zdroj kopaná studna
rok 2014: zatím nebyl vložen žádný rozbor vody

ZŠ Horní Kořenov – zdroj kopaná studna
rok 2014: zatím nebyl vložen žádný rozbor vody

Kanalizační řád

- kanalizační řád

Cena vodného a stočného

O ceně vodného a stočného rozhoduje zastupitelstvo obce Kořenov zpravidla před koncem roku s účinností od 1.1. do 31.12. následujícího roku.

Vzor smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění vod odpadních

vzor smlouvy najdete zde

Přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústěné do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Každá vodovodní a kanalizační přípojka musí být projednána se Stavebním úřadem v Desné (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby.....) Pro jednání musí investor předložit písemný souhlas provozovatele s napojením na požadovanou síť.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, který vstoupil v platnost dnem 1.1.2002, je vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Realizace přípojky

Vodovodní i kanalizační přípojku může investor = majitel připojované nemovitosti, realizovat v podstatě různými způsoby, nebo lépe řečeno, kombinací různých způsobů. Vždy se jedná o zemní a stavební práce a odborné práce při instalaci potrubí. Leccos je možno provést svépomocí, nebo práce zadat odborné firmě. Napojení na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci je jednak vysoce odbornou prací, ale také zásahem do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, proto je mohou provádět pouze naši pracovníci nebo námi pověřené osoby.
Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je potřeba provést u vodovodu tlakovou zkoušku, a u kanalizace zkoušku vodotěsnosti. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených komunikací.
Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací, a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Protože vodoměr je obchodním měřidlem ve vztahu mezi naší společností a zákazníky, ale také proto, že montáž vodoměru musí splňovat přísná metrologická pravidla, mohou tuto činnost provádět pouze naši odborní pracovníci nebo námi pověřené osoby.
V souvislosti s připojením vodovodní přípojky k veřejnému vodovodu je nutné upozornit na skutečnost, že je nepřípustné spojovat vnitřní vodovod, napojený na veřejnou vodovodní síť, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. z vlastní studny, prameniště, nádrže apod.).

Uvedený stručný popis realizace přípojky by Vám měl sloužit pouze jako orientační informace.

Provozování přípojky

Odběr vody je vždy určen podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do veřejné kanalizace se odvozuje dle vodoměru, neboť platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu nebo vlastního zdroje odebral, vypustí do veřejné kanalizace.

Součástí uzavírané smlouvy musí být vybavenost nemovitosti a počet osob, které ji užívají.

Nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné podmínky dodávky vody a odkanalizování, které upravují pravidla vztahu mezi Obcí Kořenov a Vámi - zákazníky. Rozhodně Vám doporučujeme, abyste se s uvedenými všeobecnými podmínkami před podpisem smlouvy seznámili.