INFORMACE O PROJEKTU:


-Spolupráce na organizaci a účastnění se společných školení cvičení za účasti nově zakoupených specialistických dopravních prostředků a evakuačního vybavení
-Spolupráce na propagaci projektu: předávání dat k publikaci na internetových stránkách, informačních souborech, informačních letácích a distribuce materiálů a propagačních novin mezi místní společností
-Vyhotovení povinných památečních tabulí a informačních etiketek o spolufinancování pořízení z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje

-Współpraca z wyznaczonym przez Partnera Wiodšcego Zespołem Zarzšdzajšcym Projektem
-Współpraca przy organizacji trzech warsztatów tematycznych w zakresie przygotowania szczegółowego programu warsztatów, rekrutacji uczestników, dystrybucji materiałów powarsztatowych dla zainteresowanych osob indywidualnych i œrodowisk
-Zakup pojazdu specjalistycznego z funkcjš odœnieżania i udostępniania dojazdu do odciętych siedlisk
-Współpraca przy organizacji i wzięcie udziału we wspólnych ćwiczeniach szkoleniowych z udziałem nowo zakupionych pojazdów specjalistycznych i sprzętu ewakuacyjnego
-Współpraca w promocji projektu: przekazywanie danych do publikacji na stronie www, w folderach informacyjnych, ulotce informacyjnej oraz dystrybucja materiałów i gadżetów promocyjnych wœród społecznoœci lokalnej-Wykonanie obowišzkowych tablic pamištkowych i naklejek informujšcych o współfinansowaniu zakupu ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


4. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE / CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWALNE - KOŘENOV - 241 004,16 EUR


5. Osoba zodpovědná za realizaci příslušné části projektu / Koordynator właœciwej partnerovi częœci projektu - Kořenov

Bc. Martin Soukup - tel: +420 481 540 504, e-mail: zpravodaj@harrachov.cz

úvod | 1. strana | 2. strana | 3. strana