INFORMACE O PROJEKTU:

1. Projektový partner - Kořenov

2. Hlavní cíl / Główny cel

Tvoření transhraničních modulů řízení pro prevenci a zmírňování následků živelných pohrom v oblasti polsko - českého pohraničí.
Přes jazykovou bariéru rozšíří přeshraniční způsob myšlení a vypracuje mechanizmy přeshraničního partnerství a samoorganizaci v situacích ohrožení živly. Projekt zmenší potenciál škod v přírodních zdrojích vyvolaný živly a zlepší dopravní dostupnost pohraničí navrácením plynulostí dopravy po nehodách na přeshraniční dopravní tepně silnici č.1/10 - A3.

Tworzenie transgranicznych modułów postępowania prewencji i minimalizowania skutków klęsk żywiołowych w obszarze pogranicza. Pomimo barier językowych projekt upowszechni transgraniczny sposób myślenia i wypracuje mechanizmy partnerstwa transgranicznej samoorganizacji w sytuacjach zagrożenia żywiołami. Projekt zmniejszy powodowany żywiołami potencjał szkód w zasobach przyrodniczych i wzmocni dostępnośćkomunikacyjną pogranicza poprzez przywracanie po wypadkach drożności drogi A3.


3. Popis aktivit projektu / Opis działań projektu - Kořenov

-Spolupráce s Řídicí skupinou projektu určenou Vedoucím partnerem
-Spolupráce při organizaci tří tematických workshopů v oblasti přípravy podrobného programu workshopů, nábor účastníků, distribuce materiálů po workshopu pro jednotlivé zainteresované osoby a střediska
- Zakoupení speciálního vozidla s funkcí odstraňování sněhu a zpřístupnění příjezdu do odlehlých osad.

úvod | 1. strana | 2. strana | 3. strana